Polityka prywatnośći

Polityka prywatności
I. Przetwarzanie danych osobowych
           

            Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych przekazywanych nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego https://market-show.pl, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo Market-Show Europe Sp. z O.O. z siedzibą pod adresem: Kalwaryjska 56/1, 30-504 Kraków, wpisane pod numerem KRS: 0000549750 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, REGON 361076584, NIP:6772387462. 

           

            Administratorem Państwa danych jest Market-Show Europe Sp. z O.O. z siedzibą pod adresem: Kalwaryjska 56/1, 30-504 Kraków. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane w imieniu administratora jest  WIX.COM.

           

II. Cel przetwarzania danych
 

            Dane, które są nam przez Państwa przekazywane są przetwarzane w następujących celach:

Realizacji zamówień składanych przez Państwa na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego https://market-show.pl , a więc w celu należytego wykonania umowy sprzedaży na odległość. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym także wysyłki, jest niezbędne.
Rozpatrywaniu reklamacji oraz wypłaty świadczeń na skutek przysługującego ustawowo prawa zwrotu.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym na przesyłanie Państwu drogą elektroniczną informacji handlowych oraz aktualnej oferty oraz informacji o promocjach, Państwa dane będą przetwarzane także w tym celu. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie tej zgody nie uchybia pkt. 1.
Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny:
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
W ramach Witryny stosowane są  rodzaje plików cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
Reklamowe
            W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. Dane przetwarzane przez administratora
 

            Zgodnie z celami wymienionymi w punkcie poprzedzającym, podmiot przetwarzający na zlecenie administratora przetwarza następujące dane:

Imię i Nazwisko,
Adres wysyłkowy, rozumiany, jako adres niezbędny do należytego wykonania umowy, to jest ulicę, numer budynku i numer lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość.
Telefon kontaktowy,
Adres e-mail
Logi
Adres IP
            Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, podanie powyższych danych także jest konieczne.

            Odbiorcą danych są firmy spedycyjne z którymi administrator współpracuje, a którym przekazuje dane w celu wykonania umowy zawartej z osobą której dane dotyczą.

            Dane osobowe powierzone przedsiębiorstwu Market-Show Europe Sp. z O.O. z siedzibą pod adresem: Kalwaryjska 56/1, 30-504 Kraków są przetwarzane przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania dokumentów sprzedaży przez ten czas.

            Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych – pozyskanie informacji o celach przetwarzania, o odbiorcach tych danych. Prawo dostępu danych wiąże się z możliwością otrzymania od administratora kopii danych podlegających przetwarzaniu.
Prawo do zmiany i sprostowania danych – osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w każdym czasie je zmienić, bezpośrednio w jego indywidualnym koncie w sklepie internetowym lub informując o zaistniałych zmianach, administratora. Sprostowanie danych dokonywane jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności sprostowania.
Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia jego danych. Administrator zobowiązuje się do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
            Wraz z każdorazową zmianą danych, ich sprostowaniem, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania, administrator będzie informował każdego odbiorcę danych, chyba że, będzie to działanie wymagające nadmiernego wysiłku.

            Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Od tego momentu administrator zaniecha ich przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu przeciw celom marketingu bezpośredniego, administrator niezwłocznie zaniecha przetwarzania danych w tym celu.

 

IV. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych
 

            W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator nie później niż w terminie 72 godzin, po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza zaistnienie tego faktu organowi nadzorczemu, chyba że, jest mało prawdopodobne, że zaistniałe naruszenie  skutkuje naruszeniem praw lub osób fizycznych. W razie stwierdzenia naruszenia przez podmiot przetwarzający, zgłasza je administratorowi. Zgłoszenie o którym mowa musi opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym liczbę osób, których dane naruszono, a ponadto musi zawierać dane inspektora danych osobowych. Co więcej w zgłoszeniu należy opisać możliwe konsekwencje naruszenia danych, a także środki naprawcze podjęte przez administratora. Administrator jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich przypadków naruszenia oraz do niezwłocznego poinformowania osoby, której dane zostały naruszone o zaistnieniu tego faktu.

 

V. Postanowienia końcowe
 

            Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny
i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki oraz ze zmianami przepisów prawa, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej

Regulamin Sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BALONY W KRAKOWIE

 

Strona www.balonykrakow.pl zwana dalej "Sklepem Internetowym" jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest  firma "Market-Show Europe SP z o.o." z siedzibą w Kraków przy 
ul. Kalwaryjska 56/1, 30-0504 Kraków,  NIP: 6772387462, REGON: 361076584.

I. Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www należącej do  firmy "Market-Show Europe SP z o.o.".

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym    może być osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - konsument oraz osoba nieposiadająca statusu konsumenta - przedsiębiorca.

 • Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym  Klient powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.

 • Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny obowiązujące w dniu zawiązania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy.

 • Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym  podawane są w złotych polskich i zawierają zarówno cenę netto jak i cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT.

 • Sklep Internetowy  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów. 

II. Zamówienia

 • Zamówień w Sklepie Internetowym Market-Show można dokonać poprzez stronę www dostępną na domenie www.balonykrakow.pl albo przez telefon 733 564 389 

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym  można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. 

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać poprzez umieszczenie wybranych towarów w "Koszyku", a następnie wypełnienie formularza zamówienia.

 • Jeśli klient potrzebuje Fakture Vat, albo inne dokumenty rozliczeniowe, musi w koszyku wpisać informacje dla sprzedawcy (naprzykład: zrobić wysyłke za 3 dni, albo dostawa po 18 lub inne) trzeba podać komentarz w koszyku przed podaniem danych do wysyłki.

 • Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zakupów najpóźniej w chwili dostarczenia produktów do Klienta. 

 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

III. Czas i forma realizacji zamówień

 • Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  są realizowane na terenie Krakowa, 

 • Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem kierowcy, we wcześniej umówionymi terminie z klientem

 • Obowiązujące w Sklepie Internetowym  formy oraz koszty dostaw można otrzymać telefonicznie pod numerem 733 564 389  .

 • Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IV. Płatności

 • Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana w formie gotówkowej (wyłącznie dla stałych klientów, z potwierdzenie przez pracownika sklepu),  lub w formie przedpłaty poprzez tradycyjny przelew elektroniczny na konto  firmy "Market-Show Europe" podane pod czas złożenia zamówienia 

 • Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku, gdy Klient wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać swoją firmę wraz z adresem jej siedziby oraz danymi dotyczącymi nr NIP. 

 • Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto "Market-show Europe"

 • W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie 3 dni od daty jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.  

VII.  Reklamacje

 • W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub ujawnienia defektu podczas jego otrzymania lub uszkodzeń zamówionych towarów powstałych podczas dostawy  Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji natychmiast.

 • W celu zgłoszenia reklamacji oraz usprawnienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego należy wysłać reklamowany produkt (zdięcia oraz informacje)  wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu na adres sklep@market-show.pl

 • terminy rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych

VII. Zwroty

 • Usługa pompowania balonów - nie podlega zwrotowi.

VIII Ochrona danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

 • Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18..07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami.